اصول بازاریابی

استراتژی های رقابتی

اولین تهدیدهای رقابت خودمان هستیم. زمانی که در اوج هستیم، از خود غافلیم و در نتیجه خودمان را نمی‌بینیم.
با بیان این نکته که جامعه ما در حال گذار از جامعه غیر رقابتی به جامعه نیمه رقابتی و سرانجام رقابتی است به تشریح ۸ نوع استراتژی رقابتی پرداخت. این ۸ #استراتژی عبارتند از:

۱- استراتژی بازاریابی یکپارچه (Integration Marketing)

#بازاریابی_یکپارچه عبارت است از ادغام، هم افزایی، همیاری مجموعه عوامل ابزاری و رفتاری پراکنده در بازاریابی برای دستیابی به نتایج بیشتر و بهتر.
عوامل موثر در بازاریابی یکپارچه عبارتند از:
_ #مدیریت تعاملی
_ سیستم ارتباطات و اطلاعات
_ همبستگی در درون سازمان

۲- استراتژی بازاریابی شبکه‌ای (network Marketing)

#بازاریابی_شبکه_ای عبارت است از شناخت، ایجاد، عضویت و تقویت انواع شبکه‌ها برای استفاده از انواع مزیتهای خود به منظور گسترش فرصتها، پاسخگویی به انتظارات و بهبود دستاوردها.
عوامل موثر این استراتژی عبارتند از:
_ مدیریت شبکه
_ همکاری و سازگاری
_ هماهنگی گروهی
_ فرهنگ شبکه

۳-استراتژی بازاریابی گذار (Transition Marketing)

#بازاریابی_گذار، مدیریت تغییر و تحول برای گذار از بازاریابی جاری و موجود به بازاریابی آینده و مطلوب جهت ماندگاری در صحنه رقابت تعریف می شود.
عوامل زیر بر استراتژی بازاریابی گذار موثر هستند:

آشنایی با مدیریت تحول
آشنایی با ممیزی

۴- استراتژی بازاریابی اکتشافی (Exploration Marketing)

#استراتژی_بازاریابی_اکتشافی عبارت است از تلاش و کنکاش برای کشف، ایجاد و عرضه ارزش از طریق ارتباط با بازار و مشتریان، شناخت تقاضای پنهان و ارزش از دید مشتریان.
عوامل موثر استراتژی بازاریابی اکتشافی:
_ مدیریت ارتباط با مشتری
_ مدیریت تحقیق و توسعه
_ شم و شهود
_ تصورات و خیال پردازی
_ ایده زایی

۵- استراتژی بازاریابی احیائی (Regeneration Marketing)

#بازاریابی_احیائی اصلاح و احیای فرایندها

۶- استراتژی بازاریابی سرآمد (Excellence Marketing)

#بازاریابی_سرآمد عبارت است از دستیابی به کمال بهره‌وری بازاریابی از طریق بازاریابی انسان مدار و بازاریابی همگانی جهت دستیابی به شایستگیهای جهانی.

استراتژی های بازاریابی سرآمد عبارتند از:
_ استراتژی انسان مدار
_ استراتژی همگانی
_ استراتژی ثمربخش
_ استراتژی بی‌نظیر

۷- استراتژی بازاریابی بدون مرز (Non-Border Marketing)

#بازاریابی_بدون_مرز انجام فعالیتهای بازاریابی با حذف مرزهای زمان، مکان، محصول و بازار و بازاریابی جهانی را دربرمی گیرد.
استراتژی های بازاریابی بدون مرز عبارتند از:
_ استراتژی بازاریابی صادرات
_ استراتژی بازاریابی بین المللی
_ استراتژی بازاریابی بومی- جهانی
_ استراتژی بازاریابی جهانی

۸– استراتژی بازاریابی ابراز شده (Tailored Marketing)

#بازاریابی_ابراز شده هم عبارت است از حساس بودن در آمادگی و واکنش سریع. استراتژی های بازاریابی ابراز شده به شرح زیر است:
_ استراتژی بازاریابی معکوس
_ استراتژی بازاریابی بلادرنگ